Армения

Arkadi Dumikyan — DU QAMUN TVIR SRTIS SERE Текст

Arkadi Dumikyan — DU QAMUN TVIR SRTIS SERE Текст

Ու էլի իմ սենյակում
Լուսնի լույսի արանքում, էլի՜ մենակ,
Քո մասին եմ մտածում,
Կա խնդիր, չկա լուծում,սուրճի՜ բաժակ…
Այնտեղ քեզ եմ ես տեսնում,
Քո աչքերն են երևում, մե՛նակ, մե՜նակ…
Սեր ջան մի թող ինձ մենակ…

Կրկն.

Դու քամուն տվիր սրտիս սերը, տեղը ի՞նչ առար, ի՞նչ առար,
Այնքան շատ էի քեզ սիրում, արևս,
Դու էս ի՞նչ դառար, ի՞նչ դառար…
Խաբեցի՛ր խոսքով, անու՜շ ձայնով,
Համբույրն իմ տարար, ու՞ր տարար,
Չեմ գտնի էլ քեզ նման մարդու
Աշխարհում արար։

Ու էլի իմ սենյակում,
Սուտ խոսքերի արանքում, էլի՜ մենակ,
Կարոտին չկա բուժում, դրանից եմ ես տուժում, էլի՜ մենակ,
Դու երդվեցիր խորանում,
Ախր ի՜նչ եմ խորանում, անցի՜ր, գնա՜,
Մեղքը քո թող խղճիդ մնա…

Կրկն.